Tổng hợp trò chơi sinh hoạt tập thể cải biên (tiếp theo)

 1. Biên soạn: Huỳnh Toàn
 2. Trường đoàn Lý Tự Trọng

DSCI0561

 1. Trò chơi gốc:BÃO THỔI  

  Cách chơi:

  Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn. Quản trò hô “Bão thổi! Bão thổi!” Tập thể đồng thanh đáp: Thổi ai! Thổi ai!

  Quản trò hô tiếp: Thổi những ai đeo đồng hồ …

  Lập tức những người có đeo đồng hồ sẽ di chuyển chỗ khác.

  Quản trò hô tiếp: Bão thổi ! Bão thổi !

  Luật chơi :

  Khi chạy đổi chỗ không được chen lấn bạn khác. Bạn nào không đổi chỗ khi quản trò yêu cầu có liên quan đến mình là vi pha

  Cải biên 1:MƯA RƠI

  Cách chơi:

  – Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn. Quản trò hô “Mưa rơi! Mưa rơi!”

  Tập thể đồng thanh đáp: Rơiai! Rơi ai!

  Quản trò hô : Mưa rơi lên những ai đeo đồng hồ …

  Lập tức những người có đeo đồng hồ sẽ di chuyển chỗ khác.

  Quản trò hô tiếp: Mưa rơi! Mưa rơi!

  Luật chơi:

  Khi chạy đổi chỗ không được chen lấn bạn khác. Bạn nào không đổi chỗ khi quản trò yêu cầu có liên quan đến mình là vi phạm .

   

  Cải biên 2:PHÁO NỔ

  Cách chơi:

  – Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn. Quản trò hô “Pháo nổ! Pháo nổ!”

  Tập thể đồng thanh đáp: Nổ đâu ! Nổ đâu!

  Quản trò hô: “ Nổ lên những nơi có tên chữ đầu là T”

  Lập tức những người có tên chữ đầu là T bước lên 2 bước và làm duyên 1 cái. Quản trò hô tiếp: Pháo nổ! Pháo nổ!

  Luật chơi: -Người nào không làm theo lời yêu cầu của quản trò có liên quan đến mình  coi như vi phạm.

   

  Cải biên 3:GIÓ THỔI

  Cách chơi:

  – Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn. Quản trò hô “Gió thổi! Gió thổi!” Tập thể đồng thanh đáp: Thổi ai! Thổi ai!

  Quản trò hô : Thổi những ai đeo đồng hồ …

  Lập tức những người có đeo đồng hồ sẽ di chuyển chỗ khác.

  Quản trò hô tiếp: Gió thổi! Gió thổi!

  Luật chơi: – Phải làm theo yêu cầu của người quản trò, không làm hoặc làm chậm coi như vi phạm cũng bị phạt.

   

  Cải biên 4:LÁ RƠI

  Cách chơi:

  – Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn. Quản trò hô “Lá rơi! Lá rơi!” Tập thể đồng thanh đáp: Rơi đâu! Rơi đâu!

  Quản trò hô : Lá rơi lên những ai mặc áo trắng.

  Lập tức những người mặc áo trắng xoay một vòng và quay qua cầm tay người bên phải nhảy một điệu nào đó mà bạn thích. Những người nào làm không được sẽ bị phạt.

  Quản trò hô tiếp: Lá rơi! Lá rơi!

  Luật chơi: Nếu làm sai động tác sẽ bị phạt, vừa nghe người quản trò nói xong phải làm ngay, làm chậm bị phạt, không làm đúng yêu cầu của quản trò cũng bị phạt.

   

  Cải biên 5: TRĂNG RỌI 

  Cách chơi:

  Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn. Quản trò hô “Trăng rọi! Trăng rọi!” Tập thể đồng thanh đáp : “ Rọi ai! Rọi ai!”

  Quản trò hô : “Rọi những ai đeo kính”

  Lập tức những người có đeo kính làm thành vòng tròn nhỏ nhảy và ca theo bài hát.

  Quản trò hô tiếp: Trăng rọi ! Trăng rọi!

  Luật chơi: – Khi quản trò nêu ra yêu cầu có liên quan đến mình phải thực hiện nhanh, nếu không thực hiện sẽ vi phạm và bị phạt.

   

  63.Trò chơi gốc:CỘC – CÁCH – TÙNG – CHENG

  Cách chơi:

  -Chia làm 4 nhóm:  Nhóm 1: Cộc; Nhóm 2: Cách; Nhóm 3: Tùng; Nhóm 4: Cheng

  -Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó hô to tên của nhóm mình.

  Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô: Cộc; chỉ Nhóm 2 thì nhóm 2 hô Cách; chỉ nhóm 4 thì nhóm 4 hô Cheng… cứ như thế quản trò chỉ nhóm nào thì nhóm đó phải hô đồng thanh. Quản trò có thể chỉ một nhóm nhiều lần hoặc nhiều nhóm .

  Luật chơi:

  Phải đáp đúng, đáp nhanh, nếu nhóm nào thực hiện không đồng thanh hoặc làm chậm cũng thua.

   

  Cải biên 1: KÊU CẮC CÙM CUM

  Cách chơi:

  -Chia làm 4 nhóm:  Nhóm 1:Kêu; Nhóm 2:Cắc; Nhóm 3:Cùm; Nhóm 4: Cum

  -Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó hô to tên của nhóm mình vừa hô vưa ngồi xuống.

  Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô: “Kêu” và từ từ ngồi xuống. Tương tự  chỉ Nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 … quản trò chỉ nhóm nào thì nhóm đó phải hô đồng thanh và từ từ ngồi xuống. Quản trò có thể chỉ một nhóm nhiều lần hoặc nhiều nhóm .

  Luật chơi:

  – Nhóm nào làm chậm và không đồng thanh thì bị phạt hoặc xử thua.

   

  Cải biên 2:ĐỒ – RÊ – MI – FA

  Cách chơi:

  -Chia làm 4 nhóm:  Nhóm 1: Đồ; Nhóm 2:Rê; Nhóm 3:Mi; Nhóm 4: Fa

  -Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó hô to tên của nhóm mình và đồng thời gọi tên nhóm khác.

  Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô: “Đồ … Fa”; Nhóm Fa sẽ hô to “ Fa … Mi” và lần lượt như vậy cho đến hết cuộc chơi.

  Luật chơi:

  – Phải đáp nhanh, đúng, nếu nhóm nào không thực hiện đúng sẽ thua hoặc bị phạt.

         

  Cải biên 3: CHÁCH – BÙM – BUM – CHÁT

  Cách chơi:

  -Chia làm 4 nhóm: Nhóm 1:Chách; Nhóm 2:Bùm; Nhóm 3:Bum; Nhóm 4: Chát

  -Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó hô to tên của nhóm khác rồi hô to tên nhóm mình.

  Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô “ Bùm  … Chách” . Nhóm có tên Bùm sẽ hô “ Chát … Bùm”, nhóm “Chát hô Bum …Chát” … và lần lượt như vậy đến hết cuộc chơi.

  Luật chơi

  – Phải đúng, nhanh, nếu như hô tr6n mình trước thì nhóm đó thua.

   

  Cải biên 4: CANH – CÁCH – CHÌNH – CHINH               

  Cách chơi:

  -Chia làm 4 nhóm:  Nhóm 1:Canh; Nhóm 2: Cách; Nhóm 3:Chình; Nhóm 4: Chinh

  -Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó đồng thanh hô to một lúc 3 tên.

  Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 hô: “Cách… Chình …Chinh..” , liên tục quản trò chỉ nhóm này, nhóm kia làm cho 4 nhóm sinh động hơn và quản trò tăng tốc làm nhanh hơn …

  Luật chơi:Phải đáp nhanh, đáp đúng, hô liên tục không đứt quản, hô chậm sẽ bị phạt.

   

  Cải biên 5: ĐỒ – MI – SON – ĐỐ

  Cách chơi :

  – Chia làm 4 nhóm:  Nhóm 1: Đồ; Nhóm 2:Mi; Nhóm 3:Son; Nhóm 4: Đố

  – Quản trò chỉ vào nhóm nào thì nhóm đó nhảy theo bài hát “ Sol đố mì la fa sol”

  Giả sử Quản trò chỉ nhóm 1 thì nhóm 1 sẽ hô “Đồ” và cả nhóm cùng nhảy theo  bài “ Sol đố…”. Cứ như thế quản trò chỉ liên tục, khi quản trò chỉ nhóm nào thì nhóm đó phải lên tiếng  đồng thanh.

  Luật chơi:

  – Đáp nhanh, đáp đúng và làm theo bài hát, làm sai bị phạt.

   

  64.Trò chơi gốc: BẮN SÚNG         

  Cách chơi:

  – Khi quản trò chỉ vào bạn nào thì bạn đó phải ngồi xuống ngay, hai bạn đứng hai bên quay mặt vào nhau, đưa tay lên và chỉ vào nhau rồi cùng hô to “Đùng”. Sau đó người ở giữa đứng lên.

  Luật chơi:

  -Sau khi quản trò chỉ vào một bạn, bạn đó ngồi xuống chậm xem như vi phạm trò chơi, hai bạn hai bên ai “bắn” chậm hoặc “nổ” chậm cũng xem như vi phạm trò chơi. Hai người hai bên không “bắn” mà ngồi xuống cũng xem như vi phạm trò chơi. Ngoài ba bạn trên, nếu bạn khác “ bắn” theo cũng là vi phạm trò chơi.

  Chơi thử:

  – Quản trò cho cả vòng tròn hát và vỗ tay theo nhịp câu “ Bùm bum – Búm búm bum – búm bùm bum”. Quản trò cho chơi thử, chỉ vào vài bạn rồi phân tích bạn nào đúng – sai rút kinh nghiệm. Quản trò cho xé nháp. Bắt đầu vào cuộc chơi.

   

  Cải biên 1:DÀN HOÀ TẤU

  Cách chơi:

  – Cả vòng tròn vừa vỗ tay vừa hát câu “ Tèn ten-Tèn tén ten-Tén tèn ten”. Bất chợt quản trò chỉ vào một bạn, bạn đó phải hát một bài hát tự chọn. Hai bạn hai bân thể hiện một loại nhạc cụ nào đó. Quản trò chỉ sang bạn khác thì nhóm vừa rồi ngưng, nhóm mới phải biểu diễn ngay.

  Luật chơi:

  – Khi thể hiện vai trò của mình là hát hay làm nhạc cụ, mỗi bạn phải thể hiện thật to, ai bị mất tiếng là xem như thua.

  Cải biên 2: ĐOÀN CA MÚA NHẠC

  Cách chơi:

  Cả vòng tròn vừa vỗ tay vừa hát câu “Tính tình tính tình tính tang”. Bất chợt quản trò chỉ vào một bạn, bạn đó vừa múa vừa hát một bài bất kỳ. Hai bạn hai bên thể hiện một loại nhạc cụ khác nhau. Quản trò chỉ sang bạn khác thì nhóm vừa rồi ngưng, nhóm mới phải biểu diễn ngay.

  Luật chơi:

  – Mỗi lần quản trò chỉ một bạn, bạn đó không được hát lại bài hát vừa hát xong, hai bạn diễn nhạc cụ phải diễn 2 loại khác nhau. Ai vi phạmLuật chơi sẽ bị phạt.

   

  Cải biên 3: BỒNG EM

  Cách chơi:

  – Cả vòng tròn lần lượt hát các bài hát thiếu nhi. Khi quản trò chỉ vào bạn nào, hai bạn hai bên phải bồng  bạn đó lên. Quản trò chỉ bạn khác thì nhóm vừa rồi để bạn ở giữa xuống, nhóm khác tiếp tục trò chơi.

  Luật chơi:

  – Khi quản trò chỉ bạn nào, bạn đó phải được bồng lên, nếu chậm thì cả 3 bạn đều vi phạmLuật chơi.

   

  Cải biên 4:  DIỄN VIÊN KỊCH NÓI

  Cách chơi:

  – Quản trò bắt một bài hát, cả vòng tròn hát theo. Quản trò bắt chợt chỉ vào bạn đó “Mếu” (không lên tiếng). Người bên phải “khóc” thật to; Người bên trái “cười” thật to. Quản trò chỉ bạn khác thì nhóm cũ dừng lại, nhóm khác tiếp tục trò chơi.

  Luật chơi:

  – Khi mỗi bạn thực hiện vai trò của mình, hễ bạn “mếu” lên tiếng là vi phạm. Bạn “khóc” mà cười, bạn “mếu” mà cười thì đều vi phạm trò chơi.

   

  Cải biên 5:  TAI THO

  Cách chơi:

  – Quản trò cùng hát với vòng tròn. Quản trò chỉ vào một bạn, bạn đó ngồi xuống và bịt hai tai lại; hai bạn hai bên tìm cách chụp tai bạn vừa ngồi. Quản trò chỉ bạn khác thì bạn đó đứng lên, bạn vừa được chỉ phải ngồi xuống và bịt hai tai lại.

  Luật chơi: – Bạn nào bị chụp lỗ tai là vi phạmLuật chơi.

   

   

  Sưu tầm

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

5 công cụ bảo mật mà ai dùng Facebook cũng nên biết

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật trực tuyến) Hiện nay, Việt Nam có số lượng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *