Công văn của Ủy ban hội huyện Phú Ninh về triển khai các giải thưởng năm 2018

HỘI LHTNVNTỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN HỘI HUYỆN PHÚ NINH

***

Số: 48/UBH

“V/v triển khai các giải thưởng năm 2018”

 

 

   Phú Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở Hội trực thuộc.

          Thực hiện Công văn số 155/UBH, ngày 30-8-2018 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các giải thưởng năm 2018; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Ninh đề nghị các cơ sở Hội trực thuộc triển khai xét chọn và lập hồ sơ đề cử các cá nhân đảm bảo các yêu cầu để xét khen thưởng với các nội dung cụ thể sau:

I. Gương giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng, phần thưởng: Thực hiện theo Kế hoạch số 48-KH/TWH, ngày 24/7/2018 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

2. Hồ sơ:

– Công văn giới thiệu của Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn hoặc Đoàn trực thuộc.

– Trích ngang lý lịch cá nhân (theo mẫu).

– Bản chia sẻ cảm xúc của các thầy, cô giáo về bản thân; hoàn cảnh gia đình; quá trình giảng dạy; những khó khăn và cảm nghĩ về công việc đang thực hiện.

– 02 ảnh chụp chân dung 4cm x 6cm.

– 05 ảnh chụp thực tế về các hoạt động sinh hoạt, lao động, dạy và học hằng ngày của thầy, cô với học sinh.

– Bản sao CMND.

II. Giải thưởng 15 tháng 10:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng, giải thưởng: Thực hiện theo Quy chế giải thưởng 15 tháng 10 ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/TWH, ngày 10/7/2015 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

2. Hồ sơ

– Công văn giới thiệu của Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn hoặc Đoàn trực thuộc.

– Trích ngang lý lịch và thành tích (theo mẫu).

– Báo cáo thành tích.

– 02 ảnh màu 3cm x 4cm.

– Các ảnh hoạt động khác nếu có

III. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp năm 2018”:

Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng: Thực hiện theo Quy chế giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” ban hành kèm theo Quyết định số 276-QĐ/TWH, ngày 31/7/2017 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Hồ sơ:

– Công văn giới thiệu của Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn hoặc Đoàn trực thuộc hoặc của các cơ quan thông tấn báo chí.

– Trích ngang lý lịch và thành tích (theo mẫu).

– Báo cáo thành tích có xác nhận của đơn vị trực tiếp phụ trách hoặc chính quyền địa phương hoặc nhà trường.

– Bản photo các hồ sơ chứng nhận thành tích hoặc tài liệu liên quan đến thành tích; hình ảnh minh họa đến hành vi sống đẹp (nếu có)

– 02 ảnh màu 3cm x 4cm.

– 05 – 10 ảnh hoạt động.

Hồ sơ đề cử gửi về Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Ninh; ĐT: 02353.847.383; Email: huyendoanphuninh@phuninh.gov.vn chậm nhất đến hết ngày 17/9/2018.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Phan Ngô Thanh Tài

TẢI QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP

TẢI QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG 15/10

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *