Tin mới

Tổng hợp trò chơi sinh hoạt tập thể (cải biên) tiếp theo

Biên soạn: Huỳnh Toàn

Trường Đoàn Lý Tự Trọng

56.Trò chơi gốc: BIÊN GIỚI CẦN

     Cách chơi: Người chơi được chia thành nhiều đội (từ 2 đội trở lên ).

– Quản trò hô: “Biên giới cần! Biên giới cần!”

                     -Tập thể đáp: “ cần gì? Cần gì?”

-Quản trò hô tiếp: “cần 3 cái khăn quàng … hoặc có thể cần những đồ vật khác tùy theo quản trò quyết định.

-Tập thể thực hiện theo yêu cầu của Quản trò.

     Luật chơi

               Trò chơi được thực hiện 5 lần. Đội nào thực hiện yêu cầu của người Quản trò trước và đúng thì coi như thắng cuộc. Các đội còn lại thua cuộc. Sau 5 lần chơi, đội nào có số lần thắng cuộc ít nhất đội đó bị phạt.(hình thức phạt tùy quản trò).

 M3361S-3033

Cải biên 1:          TÔI MUỐN

     Cách chơi: Người chơi dứng thành vòng tròn và thực hiện theo lời nói của quản trò.

-Quản trò hô: “Tôi nói! Tôi nói!”

-Tập thể đáp: “Nói gì ! Nói gì!”

-Quản trò hô: “ Tôi nói các bạn quỳ xuống”

-Tập thể thực hiện theo lời nói của quản trò.

           Luật chơi: Quản trò có thể thay đổi lời nói của mình ở mỗi lần chơi. Tập thể thực hiện theo yêu cầu của người Quản trò. Nếu người chơi thực hiện không được hoặc làm sai thì coi như vi phạmLuật chơi sẽ bị phạt (hình thức phạt tùy quản trò).

 

Cải biên 2: NHANH TAY LÊN

     Cách chơi:

-Quản trò hô: “ Nhanh tay lên! Nhanh tay lên!”

-Tập thể đáp: “Làm gì! Làm gì!”

                      -Quản trò hô: “ Nhặt 5 chiếc lá khô”

-Tập thể thực hiện theo lời nói của Quản trò.

     Luật chơi: Quản trò có thể chia người chơi làm thành nhiều đội. Cac đội thực hiện theo lời nói của quản trò. Đội nào thực hiện sau cùng coi như chưa nhanh tay, sẽ bị phạt (hình thức phạt tùy quản trò).

-Nếu không chia đội mà chơi vòng tròn thì người chơi nào thực hiện chậm nhất sẽ bị phạt

 

 

Cải biên 3: TẬP HỌP NHANH

     Cách chơi:

-Quản trò hô: “ tập họp nhanh! Tập họp nhanh!”

-Tập thể đáp: “ bao nhiêu người! Bao nhiêu người!”

-Quản trò hô: “5người… 7 người…”

-Tập thể thực hiện theo lời nói của quản trò.

     Luật chơi:

-Người chơi được chia làm nhiều đội. Các đội thực hiện theo lời nói của quản trò. Đội nào tập họp chậm nhất sẽ bị phạt. Người quản trò có thể cho chơi nhiều lần và thay đổi khẩu lệnh.

Ví dụ: … 6 người thành 1 hàng dọc

7 người thành 1 vòng tròn

10 người thành 2 hàng ngang…

 

Cải biên 4: ĐỘI TA CẦN

     Cách chơi:

-Quản trò hô: “Đội ta cần! Đội ta cần!”

-Tập thể đáp: “Cần gì! Cần gì!”

-Quản trò hô: “ Cần 5 cái khăn quàng …”

-Tập thể lập tức thực hiện theo yêu cầu của quản trò.

     Luật chơi:

Người chơi được chia làm nhiều đội. Các đội thực hiện theo lời nói của người quản trò. Đội nào thực hiện chậm nhất sẽ bị phạt. Quản trò có thể thay đổi lời nói trong mỗi lần chơi. Ví dụ: Cần 9 cái nón ca lô; 5 cái cấp hiệu.

 

57.Trò chơi gốc:         CHANH CHUA – CUA KẸP

     Cách chơi:

Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Tập thể sẽ nói lên tính chất các vật như :

-Quản trò hô: chanh!  -Tập thể hô: Chua; Chuối ! Chát; Muối! Mặn; ……

Quản trò hô : Cua! Kẹp… Thì người chơi dùng tay phải đang xoè ra kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái lên. Người nào bị kẹp sẽ mời ra giữa vòng tròn để quản trò phạt.

     Luật chơi: Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ Cua” mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị phạt.

Cải biên 1: GÀ MÁI

     Cách chơi: Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “gà mái” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò phạt.

     Luật chơi:Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ Gà mái” mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị phạt.

 

Cải biên 2: THỎ CON

     Cách chơi:- Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về Thỏ con cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “Thỏ con” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò phạt.

     Luật chơi:- Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ Thỏ con” mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị phạt.

 

Cải biên 3:BƯỚM TRẮNG

     Cách chơi:- Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “Bướm trắng” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò phạt.

     Luật chơi:- Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe “Bướm trắng” mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị phạt.

 

Cải biên 4: HEO CON          

     Cách chơi: – Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về HEO CON cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “HEO CON ” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò phạt.

     Luật chơi:- Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ “ HEO CON” mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạmLuật chơi và bị phạt.

 

Cải biên 5:VỊT XIÊM

     Cách chơi: Tập họp thành vòng tròn, người chơi xoè lòng bàn tay phải ra, tay trái chụm lại đặt vào giữa lòng bàn tay phải người đứng bên trái mình. Tất cả các người chơi đều thực hiện như vậy. Người quản trò cho chơi bằng cách kể câu chuyện về VỊT cho tập thể nghe. Người chơi phải chú ý nghe người quản trò kể chuyện nếu có chữ “Vịt xiêm” thì người chơi tay phải kẹp lại(nắm lại) đồng thời rút tay trái lên. Người chơi nào tay tay trái của mình bị kẹp sẽ bị mời vào vòng tròn để người quản trò phạt.

     Luật chơi: – Người chơi thực hiện theo lời nói của quản trò, nếu như chưa nghe chữ Vịt xiêm” mà người chơi nào rút tay lên hoặc kẹp người khác thì người đó cũng xem như vi phạm Luật chơi và bị phạt.

58.Trò chơi gốc:TẬP LÀM NHANH CHO QUEN

Cải biên 1:NHANH MẮT

     Cách chơi:

           -Quản trò cho các người chơi sinh hoạt vòng tròn và bất ngờ nói 1 trong 2 câu sau:

Bắt con thỏ bỏ giỏ, bắt quả thị bỏ bị. Đồng thời người được quản trò mời thực hiện các động tác sau:

                  Bắt con thỏ bỏ giỏ: cánh tay trái chống lên hông trái, nắm các ngón tay bên phải bỏ qua bên hông trái, đồng thời 2 chân đều nhúng (giống bơm bánh xe).

                  Lấy trái thị bỏ bị: làm ngược lại với câu “bắt con thỏ bỏ giỏ” nhưng không nhúng chân.

     Luật chơi:

          -Người chơi nếu không thực hiện được thì sẽ bước đi vô vòng tròn để trò chơi kết thúc thì phạt.

 

Cải biên 2: NHANH TAY

     Cách chơi:-Quản trò phổ biến trước:

        +Con cóc: Đưa 2 bàn tay lên ngang trước mắt và để hướng 2 lòng bàn tay về phía mặt đồng thời nhảy lên 2 cái.

        +Con chó: đưa 2 bàn tay lên chỗ 2 thái dương, xoay 2 bàn tay ra ngoài và đồng thời ngoe nguẩy.

        +Con khỉ: đưa 2 bàn tay ra sau mông và đồng thời vẫy vẫy. Sau đó cho người chơi hát toàn bài “ Ra mà xem” và làm các động tác (đã phổ biến) khi hát một trong 3 con vật. Muốn sôi động hơn thì quản trò hỏi bất ngờ các con vật nào thì người chơi phải thực hiện động tác đó.

     Luật chơi:

          – Người chơi nếu không thực hiện được thì sẽ bước đi vô vòng tròn để trò chơi kết thúc thì phạt.

 

Cải biên 3: MÚA HAY

     Cách chơi:-Quản trò phổ biến trước trong bài hát “Con bứơm vàng” làm các động tác sau:

        + “Xoè đôi cánh” thì giơ ngang tay phải và chân trái.

        + “Bươm bướm quay 3 vòng” thì tay phải và tay trái dang ra theo chiều dọc

        + “Em ngồi trên” thì lắc mông qua trái, qua phải.

Quản trò cho hát bài “Con bứơm vàng” đồng thời thực hiện các động tác vừa nêu.

Luật chơi:Nếu múa sai sẽ bị phạt.

 

Cải biên 4:           VƯỜN HOA XUÂN 

     Cách chơi:-Quản trò phổ biến trước. Sử dụng bài hát “ Tôi là lá – Tôi là hoa”

        + “ Tôi là lá” : cánh tay giơ cao, các ngón khép lại đồng thời đu đưa qua lại.

        + “ Tôi là hoa”: cánh tay giơ cao, các ngón tay hơi co lại để làm hoa.

        + “ Tôi là hoa lá hoa mùa xuân” giơ tay lên cao làm nhanh thành hoa, lá, hoa.

         -Cách 1: Quản trò cho vòng tròn hát bài “ Tôi là lá, tôi là hoa” đồng thời thực hiện các động tác giơ tay(đã phổ biến). Và ngày càng tăng tốc độ.

         -Cách 2: Quản trò đến trước mặt người chơi và nói bất chợt các câu trong bài hát để người chơi làm các động tác vừa nêu.

     Luật chơi:-Nếu làm chậm hoặc sai các động tác đều bị phạt.

Cải biên 5:CHO XEM

     Cách chơi: -Sử dụng bài “ Cốc! Cốc! Cốc!”

        + Nếu là thỏ: đưa hai bàn tay lên đầu và vẫy vẫy.

        + Nếu là nai: đưa một bàn tay lên đỉnh đầu và chụm các đầu ngón tay lại với nhau.

        +Là lá la là lá la: làm động tác vui mắt.

       -Cách 1: Tất cả vòng tròn đều chơi.

        +Quản trò nói: Cốc! Cốc! Cốc!

        + Người chơi: Ai gọi đó!

+Quản trò: Nếu là thỏ (người chơi làm động tác)

        +Người chơi: thì cho xem tai (trả lời)

        + Quản trò: nếu là nai ( người chơi làm động tác)

        +Người chơi: thì cho xem gạt (trả lời)

       -Cách 2:

        +Quản trò: đến từng người chơi hỏi bất ngờ “ Nếu là thỏ”

        +Người chơi trả lời “thì cho xem tai” đồng thời làm động tác.

Cứ như vậy hỏi nhiều người trong vòng tròn.

     Luật chơi:

-Làm chậm và sai động tác sẽ bị phạt.

 

59.Trò chơi gốc: TÌM TRÁI CÂY TRÊN CƠ THỂ     

     Cách chơi:

        -Tìm trên cơ thể có bao nhiêu loại trái cây kể ra:

        -Ví dụ: trái cà(lỗ mũi); trái nhãn( con mắt) …

     Luật chơi:

        -Chia làm hai đội thi đua với nhau, đội nào tìm được nhiều thì thắng.

 

Cải biên 1:TÌM CHỮ “M” TRÊN CƠ THỂ

     Cách chơi:

         -Tìm trên cơ thể có bao nhiêu chữ cái “M” kể ra:

        -Ví dụ: mặt, miệng, môi, mình …

     Luật chơi:Chia làm hai đội thi đua với nhau, đội nào tìm được nhiều thì thắng.

60.Trò chơi gốc:NỤ, NỞ, TÀN  

     Cách chơi:

        -Nụ: 5 ngón tay chụm lại và đưa lên.

        -Nở: 5 ngón tay ngửa và xoè ra.

        -Tàn: 5 ngón tay úp xuống.

        Quản trò hô bất chợt, mọi người làm theo lời nói của quản trò.

Luật chơi:

        -Vòng tròn làm theo lời nói của quản trò, không làm theo hành động của quản trò. Ai làm sai thì bị phạt.

Cải biên 1: NGẮN –DÀI

     Cách chơi:

        -Ngắn: để 2 bàn tay làm động tác ngắn.

        -Dài: để 2 bàn tay căng ra làm động tác dài hơn.

Quản trò hô bất chợt, mọi người làm theo lời nói của quản trò.

     Luật chơi:-Vòng tròn làm theo lời nói của quản trò, không làm theo hành động của quản trò. Ai làm sai thì bị phạt. ( Có thể ngược lại, làm theo hành động không làn theo lời nói).

Cải biên 2:THỤT – THÒ

     Cách chơi:

        -Thụt :Thụt tay xuống

        -Thò: Đưa thẳng tay lên cao.

           Quản trò hô liên tục và bất kỳ.

     Luật chơi:

        -Vòng tròn làm theo lời nói của quản trò, không làm theo hành động của quản trò. Ai làm sai thì bị phạt. ( Có thể ngược lại, làm theo hành động không làm theo lời nói).

 

Cải biên 3:THIÊN – ĐỊA

     Cách chơi:

        -Thiên : chỉ tay lên trời.

        -Địa : chỉ tay xuống đất

     Luật chơ

        i-Vòng tròn làm theo lời nói của quản trò, không làm theo hành động của quản trò. Ai làm sai thì bị phạt. ( Có thể ngược lại, làm theo hành động không làn theo lời nói).

Cải biên 4:ĐỨNG – NGỒI

     Cách chơi:

        -Trời ta: ta đứng

        -Đất ta: ta ngồi

          Quản trò hô liên tục và bất kỳ.

        Luật chơi:

        -Vòng tròn làm theo lời nói của quản trò, không làm theo hành động của quản trò. Ai làm sai thì bị phạt. ( Có thể ngược lại, làm theo hành động không làn theo lời nói).

 

Cải biên 5: CON THỎ – CON BÒ

     Cách chơi:

        -Con thỏ: để 2 tay lên đầu như lỗ tai thỏ.

        -Con bò: chống 2 tay xuống đất

          Quản trò hô liên tục cho trò chơi sinh động.

     Luật chơi:

        -Vòng tròn làm theo lời nói của quản trò, không làm theo hành động của quản trò. Ai làm sai thì bị phạt. ( Có thể ngược lại, làm theo hành động không làn theo lời nói).

61.Trò chơi gốc: TÍC – TE

     Cách chơi:

        -Quản trò quy định với tập thể tiếng còi do quản trò thổi như sau:

        -Tíc : Tất cả đứng.

        -Te: Tất cả ngồi xuống

        -Te –  te: Tất cả quỳ xuống

     Luật chơi:

         – Mọi người cùng lắng nghe và làm theo nhưng nếu quản trò thổi sai mà ai làm theo thì sẽ bị phạt.

 

Cải biên 1: LÀM THEO NHỊP VỖ TAY

     Cách chơi:

        – Quản trò cho tập thể kết thành vòng tròn.

     Luật chơi:

 

 

 sưu tầm

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Cách phòng tránh lũ lụt hiệu quả nhất

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật trực tuyến) Lũ lụt là một trong những loại …

One comment

  1. Ko co tri choi nao moj hon ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *