Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

N gày 14/9/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, có hiệu lực ngày 30/10/2018. Theo đó:

– Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, liên kết vùng;

– Bộ chỉ tiêu là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

– Bộ chỉ tiêu thống kê bao gồm:

+ Danh mục chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu (phụ lục I – Danh mục chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam);

Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

+ Nội dung chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chú yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (phụ lục II – Nội dung chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam).

TẢI THÔNG TƯ 11/2019/TT-BNV TẠI ĐÂY

Nguồn:trangtinphapluat.com

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

6 Bài Lý luận Chính trị (bằng hình ảnh)

1. CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN CHẤT KHOA HỌC …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *